ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี   | โทรศัพท์ 044666300

ภารกิจ

ปลัด

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

รางวัลพานเเว่นฟ้า

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
227
เดือนที่แล้ว
2,360
ปีนี้
11,056
ปีที่แล้ว
21,894
ทั้งหมด
116,298
ไอพี ของคุณ
3.238.118.27
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)


เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา
นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี

 

 

พันธกิจ (Mission)


1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานที่ จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเองได้
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4. การดูแลรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน
5. การส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์
6. การส่งเสริมการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น