ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี   | โทรศัพท์ 044666300

ภารกิจ

ปลัด

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

รางวัลพานเเว่นฟ้า

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
773
เดือนที่แล้ว
3,050
ปีนี้
28,263
ปีที่แล้ว
21,894
ทั้งหมด
133,505
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254226 ต.ค. 2561
2พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.254326 ต.ค. 2561
3พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 254226 ต.ค. 2561
4พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 252226 ต.ค. 2561
5พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 252226 ต.ค. 2561
6พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 250826 ต.ค. 2561
7พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 256026 ต.ค. 2561
8พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.255226 ต.ค. 2561
9พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 253526 ต.ค. 2561
10พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 254226 ต.ค. 2561
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม26 ต.ค. 2561

1