ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี   | โทรศัพท์ 044666300

ภารกิจ

ปลัด

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

รางวัลพานเเว่นฟ้า

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
773
เดือนที่แล้ว
3,050
ปีนี้
28,263
ปีที่แล้ว
21,894
ทั้งหมด
133,505
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (ภ.ด.ส.๑) ลว. ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๕28 ม.ค. 2565
2ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕30 พ.ย. 2564
3 ประกาศ เรื่องแบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (ภ.ด.ส.๓) ลว. ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔25 พ.ย. 2564
4ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง17 ก.ย. 2564
5ประกาศ บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (ภ.ด.ส.๑)29 ม.ค. 2564
6ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔26 ม.ค. 2564
7ประกาศ เรื่องกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓5 ม.ค. 2564
8ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔30 พ.ย. 2563
9ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒19 พ.ย. 2563
10เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ14 พ.ค. 2562
11เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วม14 พ.ค. 2562
12เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต14 พ.ค. 2562
13เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสิบบน14 พ.ค. 2562
14เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง14 พ.ค. 2562
15เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม14 พ.ค. 2562
16เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี14 พ.ค. 2562

1