ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี   | โทรศัพท์ 044666300

ภารกิจ

ปลัด

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

รางวัลพานเเว่นฟ้า

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
773
เดือนที่แล้ว
3,050
ปีนี้
28,263
ปีที่แล้ว
21,894
ทั้งหมด
133,505
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
1
ประกาศเทศบาลตำบลโคกขมิ้น เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th
16 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Srevice:OSS),เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

รายละเอีดดตามประกาศ และคำสั่ง มอบหมายงานเทศบาลตำบลโคกขมิ้น

24 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น โดยสภาเทศบาลตำบลโคกขมิ้น มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

20 ตุลาคม 2566

ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th
29 กันยายน 2566

โครงการวันเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น โดยนายมานพ  จูประโคน นายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น มอบหมาย กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการวันเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วันที่ 20 กันยายน 2566 กิจกรรมสันทนาการ ให้ความรู้ มอบเกียรติบัตร ให้แก่เยาวชนตำบลโคกขมิ้น 

20 กันยายน 2566

โครงการร่วมทำบุญถวายภัตตาหารฟังธรรมะอิ่มบุญสัญจรในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น โดยนายมานพ  จูประโคน นายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น ร่วมกันคณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลโคกขมิ้น และกองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกขมิ้น จัดกิจกรรมโครงการร่วมทำบุญถวายภัตตาหารฟังธรรมะอิ่มบุญสัญจรในเทศบาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ที่พักสงฆ์ในตำบลโคกขมิ้น จำนวน 12 แห่ง  

01 กันยายน 2566

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกขมิ้น ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น โดยนายมานพ  จูประโคน นายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น มอบหมาย กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกขมิ้น ประจำปี พ.ศ.2566 พิธีมอบเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกขมิ้น 

30 สิงหาคม 2566

โครงการควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น การคัดกรองหาไวรัสตับอับเสบบี  ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลโคกขมิ้น โดยนายมานพ  จูประโคน นายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุข จัดโครงการควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น การคัดกรองหาไวรัสตับอักเสบบี ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกขมิ้น กิจกรรม ให้ความรู้และตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอับเสบบี ตับอับเสบซี ให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา ทุกคน 

17 สิงหาคม 2566

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น โดยนายมานพ  จูประโคน นายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น มอบหมาย สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเาจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ มีกิจการมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจากหมู่บ้านในเขตตำบลโคกขมิ้น จำนวน 15 หมู่บ้าน 

11 สิงหาคม 2566

โครงการฝึกอบรมจักสารตะกร้าจากเส้นพลาสติก ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น โดยนายมานพ  จูประโคน นายกเทศมนตรี มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการฝึกอบรมจักสารตะกร้าพลาสติก ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโคกบัว หมู่ที่ 10 มีประชาชนตำบลโคกขมิ้น เข่าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ มีทักษะในการจักสารตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก 

09 สิงหาคม 2566

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตำบลโคกขมิ้น ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น โดยนายมานพ  จูประโคน นายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้ มอบหมายให้ กองการศึกษา จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลโคกขมิ้น ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกขมิ้น ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลโคกขมิ้น ทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม 

01 สิงหาคม 2566

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกขมิ้น โดยนายมานพ  จูประโคน นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลโคกขมิ้น พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลโคกขมิ้น ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 

28 กรกฎาคม 2566

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตำบลโคกขมิ้น ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น กองส่งเสริมการเกษตร จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตำบลโคกขมิ้น ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงพัฒนาดินให้มีคุณภาพ จากสำนักงานพัฒนาที่ดิน และกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา บริเวณหนองตาพัน หมู่ 14  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 

26 กรกฎาคม 2566

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

เทศบาลตำบลโคกขมิ้น โดยนายมานพ จูประโคน นายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น มอบหมาย งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล จัดทำโครงการอบรมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบี้องต้น ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณห้วยตะแบก บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 6 ตำบลโคกขมิ้น วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 มีนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกขมิ้น เข้าร่วมกิจกรรม

25 กรกฎาคม 2566

โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,เทศบาลตำบลโคกขมิ้น,kokkhamin.go.th

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลโคกขมิ้น โดย นายมานพ จูประโคน นายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้น มอบหมาย กองการศึกษา ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลโคกขมิ้น จำนวน 5 แห่ง จัดโครงการกิจกรรมกรแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20 กรกฎาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (99 รายการ)