ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

รางวัลพานเเว่นฟ้า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
191
เดือนที่แล้ว
895
ปีนี้
17,757
ปีที่แล้ว
37,705
ทั้งหมด
61,410
ไอพี ของคุณ
3.235.239.156
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256225 มิ.ย. 2563
2พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 256125 มิ.ย. 2563
3ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 255525 มิ.ย. 2563
4พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-6-พ.ศ.255224 ก.พ. 2563
5พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.256024 ก.พ. 2563
6พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล-พ.ศ.253924 ก.พ. 2563
7พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร-พ.ศ-256224 ก.พ. 2563
8พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-ฉบับที่-2- พ.ศ.255621 ก.พ. 2563
9รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256026 ต.ค. 2561
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.254726 ต.ค. 2561
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน26 ต.ค. 2561
12ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น ว่าด้วยการขอดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 25519 เม.ย. 2551

1