ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโคกขมิ้น วิสัยทัศน์ : เกษตรกรรมนำหน้า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตทางภูมิปัญญา นำพาเศรษฐกิจ ให้ชีวิตที่ดี

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

รางวัลพานเเว่นฟ้า

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
927
เดือนที่แล้ว
1,142
ปีนี้
4,061
ปีที่แล้ว
24,651
ทั้งหมด
72,365
ไอพี ของคุณ
3.236.100.6
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253724 ส.ค. 2563
2พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.249624 ส.ค. 2563
3พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254224 ส.ค. 2563
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)24 ส.ค. 2563
5พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256024 ส.ค. 2563
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543]24 ส.ค. 2563
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.254324 ส.ค. 2563
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254724 ส.ค. 2563
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256124 ส.ค. 2563
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254824 ส.ค. 2563
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256124 ส.ค. 2563
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256225 มิ.ย. 2563
13พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 256125 มิ.ย. 2563
14ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 255525 มิ.ย. 2563
15พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-6-พ.ศ.255224 ก.พ. 2563
16พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.256024 ก.พ. 2563
17พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล-พ.ศ.253924 ก.พ. 2563
18พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร-พ.ศ-256224 ก.พ. 2563
19พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-ฉบับที่-2- พ.ศ.255621 ก.พ. 2563
20รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256026 ต.ค. 2561

12  >> >|